fbpx

Här kan du läsa alla de senaste nyheterna från oss på IsoTimber Holding AB

25 mars 2020

Kallelse till årsstämma i IsoTimber Holding AB (publ)

2020-03-25T13:06:05+01:0025 mars, 2020|

Aktieägarna i Isotimber Holding AB (publ), 556748-4679, (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma tisdagen den 5 maj 2020, klockan 11.00, i bolagets lokaler på Odenskogsvägen 17 A i Östersund.

Anmälan m.m.
Rätt att delta i stämman har den som är registrerad som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 28 april 2020 och har anmält sitt deltagande i stämman till bolaget dels senast klockan 12.00 onsdagen den 29 april 2020. Anmälan görs till Bolaget per post på adress Isotimber Holding AB (publ), Odenskogsvägen 17 A, 831 48 Östersund eller via e-post till aktier@isotimber.se.

Aktieägare får vid stämman medföra högst två biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom på det sätt som anges ovan för anmälan om aktieägares deltagande vid stämman. Om aktieägare låter sig företrädas av ombud ska behörighetshandlingar i original kunna uppvisas vid stämman. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, antal aktier samt eventuella biträden eller ombud. Anmälan ska i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att delta vid bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd i god tid före den 28 april 2020, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Val av en eller två protokollsjusterare.
 4. Prövning av om stämman blivit sammankallad i behörig ordning.
 5. Godkännande av dagordning.
 6. Framläggande av årsredovisning samt revisionsberättelse.
 7. Beslut angående a) fastställande av resultaträkning och balansräkning, b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, c) ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören.
 8. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor.
 9. Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter.
 10. Val av a) styrelseledamöter, b) revisor.
 11. Beslut om bemyndigande till emissioner.
 12. Stämman avslutas.

Bemyndigande till emissioner
Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att intill nästkommande årsstämma, bemyndiga styrelsen att kunna besluta om en eller flera nyemissioner. Bemyndigandet skall innefatta rätten att avvika från aktieägarnas företrädesrätt till teckning samt rätten att besluta om nyemission som betalas genom tillförande av kontanta medel, apport eller genom kvittningsrätt samt besluta om emission av konvertibler och teckningsoptioner. Beslut om nyemission med stöd av bemyndigandet skall medföra att aktiekapitalet maximalt ökas inom gränserna för bolagsordningens aktiekapitalgränser.

För giltigt beslut om att ge styrelsen bemyndigande fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna. Beslutsförslag till punkterna 8-11 i sin helhet samt årsredovisningen med revisionsberättelse kommer att finnas tillgängliga senast 2 veckor innan stämman hos bolaget på dess adress samt även sändas till aktieägare som så begär och uppger sin e-postadress eller postadress.

I anledning av företagets önskan att minimera risken för spridning av covid-19 har styrelsen beslutat:

 • Stämman hålls kortast möjlig.
 • Aktieägare i riskgrupp eller med symptom uppmanas att inte närvara fysiskt.
 • Rätten att rösta via fullmakt uppmuntras.
 • Ingen förtäring serveras.

Vänligen se bolagets hemsida för eventuella sena ändringar p g a myndighetsbeslut.


Östersund i mars 2020
Isotimber Holding AB (publ)
Styrelsen

11 februari 2020

Preliminärt bokslut för 2019 med kommentarer

2020-03-20T13:27:03+01:0011 februari, 2020|

De preliminära siffrorna visar att förra årets omsättning landar på 9 MSEK, med ett påföljande minusresultat på -5,3 MSEK. Minusresultatet beror av att verksamheten/organisationen varit anpassad för en verksamhet med högre omsättning. Det är framförallt en trög försäljning under hösten som medfört att order uteblivit i den omfattning vi planerat, t ex trög försäljning av lägenheter i några av de projekt vi är med i – vilket försenar byggstart. Två stora projekt t ex, ett äldreboende och samarbetet med Prima Properties, sköts successivt framåt och såg in i det sista ut att landa i december 2019. Prima Properties säljer hyresrätter med IsoTimber-stomme till kommuner. Tidsprognosen för dem är nu flyttad till Q3 2020 då de valt att rita om konceptet för flerbostadshuset till flera mindre lägenheter i samma enhet, som en anpassning av efterfrågan de mött i diskussioner med kommuner.

Under året har organisationen arbetat in ett effektivt och kvalitetssäkrat arbetssätt, från offert till leverans. Det är en kompetent och anpassad personalstyrka som vi byggt upp. På grund av den låga orderingången under hösten har dock styrelsen beslutat dra ned något på både personalkostnader och andra fasta kostnader. Neddragningen beräknas som tillfällig och kompetensen är säkrad vid återgång till den förväntat ökade orderingången inom kort.

Akustiktesterna som genomfördes i november på IsoTimbers lägenhetsavskiljande vägg (varianter med ​ljudisolerade naturmaterial), visade att vi är trygga med att klara inte bara kraven från BBR (Boverkets byggregler) utan även ljudklass B! Tillsammans med akustiklösningar som behövs till flerbostadshus, äldreboende osv, så kan vi nu erbjuda den husstomme som innehåller mesta trä av alla på marknaden. De offerter som ligger ute ger goda utsikter inför nästa år, med en budgeterad omsättning på 30 MSEK. Marknadsintresset för träbyggnader ökar starkt och särskilt för byggsystem som IsoTimbers som har så många fördelar vad gäller klimat och hållbarhet samt effektiv montering.

Slutligen kan vi förmedla det positiva beskedet att Hudiksvalls kommun tagit beslut om att bygga äldreboendet SÄBO/HÅSTA som vi väntat på! PEAB vann upphandlingen och det är offererat med IsoTimber till ett värde av 7,6 MSEK. ​I skrivande stund pågår kontraktsförhandlingar, med förhoppning om att enas i närtid.

Med den goda känslan av att få slutförhandla en stor order, med rätt typ av objekt enligt den strategi vi arbetat efter länge, ser vi fram emot ett gott 2020!

Håvard Jegerstedt, VD

24 december 2019

God Jul

2020-03-20T13:31:55+01:0024 december, 2019|

God Jul vill vi önska alla våra kunder, samarbetspartners och aktieägare!

Ta hand om er och hoppas ni får en skön julledighet!

<3

Till toppen