Projektbeskrivning

Ekonomisk agenda

Hur IsoTimber bidrar till en hållbar ekonomi

Grundläggande strategi för ekonomisk hållbarhet 

Vi har en affärsmodell som eftersträvar att gynna både kunder, företaget och samhället i stort, och samtidigt hålla nere belastningen på naturen och klimatet, med syfte att de alla ska fungera i samverkan långsiktigt. Sveriges behov av fler bostäder och byggnader är stort och tillsammans med vår affärsmodell tror vi att det ger bolaget en möjlighet att uppnå en stark tillväxt. 

Industriell produktion ger ekonomiska fördelar för byggprojekten 

Den industriella tillverkningen med låg personaltäthet ger en kostnadseffektiv produktion som kommer kunden tillgodo genom att vi kan hålla nere kostnaden på stommen. 

Fabrikstillverkning motverkar inbyggda fuktskador eftersom det sker i en torr industrimiljö och levereras torrt till byggplats. 

Vi hushåller med naturresurserna, t ex minimerar spillet i produktionen: störst mängd ’spill’ (dvs ursågade dörr- och fönsterhål) används vid tillverkning av nya väggelement. Spånet görs till pellets och den väldigt lilla del formateringsspill som uppstår går till fjärrvärme, d v s vi respekterar materialuttaget från naturen (ekosystemtjänst). 

Ekonomiska fördelar för kunden på byggplats 

Monteringen av planelementen på byggplats är enkel, vilket ger en kort byggtid av stommen och minskar byggplatskostnaderna för kunden. 

De prefabricerade planelementen tillverkas med millimeterprecision och ger inget spill på byggplatsen. Dessutom levereras de i stängd transport utan emballage. Vår leverans orsakar därför ingen avfallshantering eller -kostnad för kunden. 

Den höga precisionen förenklar inte bara monteringen, utan dessutom de efterföljande entreprenadarbetena. Raka vinklar, våning efter våning, är enklare att arbeta med för alla el- och installationsarbeten. Håltagning i trä är enkel och den stora frihetsgraden att skruva infästningar (inga 600 cc) är också en stor fördel. 

Designad för optimal funktion, en lång livslängd och återbruk 

Produktionen tillåter en mycket stor frihet i variation av byggnadens utformning, vilket ger möjlighet för arkitekterna att fullt ut tillämpa sin kunskap om ett effektivt användande (optimal funktion) av byggnaden som senare påverkar fastighetsägarens både energiförbrukning och ekonomi. 

Tack vare den stora frihetsgraden att skruva infästningar i stommen (inga 600 cc) förenklar en ombyggnation invändigt, vilket är ekonomiskt fördelaktigt för kunden om ändrat användningsbehov uppstår. 

Med få material och en enkel konstruktion (skyddad innanför ytskikt) har väggen en lång livslängd och till skillnad från de flesta andra byggsystem så har vi en bärande stomme och isolering integrerade till en stabil enhet som kan monteras ned och monteras upp på nytt, d v s kan nyttjas under längre tid vilket ger kunden en lägre investeringskostnad per tid. 

Långsiktiga och trygga relationer skapar förtroendekapital 

Vi bygger upp en långsiktig relation med vårt partnernätverk, d v s våra kunder och övriga intressenter (byggfirmor, fastighetsutvecklare, arkitekter). De har återkommande projekt och alla parter tjänar vi på att ha tydliga och klara roller samt en rak kommunikation med bra informationsmaterial som underlag. Vi tillämpar tydliga och standardiserade köpeavtal med sedvanliga garantier och rättigheter vilket ger trygga kunder. 

Sunda grundvärderingar och bra arbetsmiljö gynnar en hälsosam ekonomisk utveckling 

Vi bygger verksamheten på sunda grundvärderingar och en bra arbetsmiljö med tanke på att vi skall verka under väldigt lång tid, d v s ett långsiktigt företagande med nöjd personal som kan hålla hög produktionstakt. 

Verksamheten medför sysselsättning i Östersund, men  vi är enbart materialleverantör så betyder det att en lokal byggfirma vid byggplatsen kan montera stommen, vilket stärker även den lokala ekonomin där. 

Vi arbetar med underleverantörer som har bra arbetsvillkor vilket stärker arbetstagares villkor i samhället generellt. 

Kollektivavtal och tydliga köpeavtal baserade på branschgemensamma regler främjar sund affärsverksamhet och hälsosam konkurrens. 

Forskning och utveckling är viktigt för att anpassa sig till framtiden 

Samarbeten sker i flera projekt med andra aktörer kring hållbarhetsfrågor inom branschen och ökar därmed vår chans att utveckla produkten och bolaget till något som är värdefullt i framtiden när det är aktuellt att återmontera en byggnad, vilket ger en ekonomisk fördel då och ett säljargument idag. 

Vad vi arbetar för att uppnå 

Tydliggöra socialt ansvarstagande 

Vi accepterar inte korruption, mutor eller annan brottslig handling varken internt (dubbelattest) eller i våra affärsrelationer och vi främjar hälsosam konkurrens. Dessa och liknande ställningstaganden kring affärsetik skall vi skriva in i våra riktlinjer så att ingen behöver tveka på var vi står. 

Förbättra extern kommunikation 

Hållbarhetsaspekten har sannolikt varit en stark faktor för våra aktieägare vid sitt investeringsbeslut, och vi tror att hållbarhet kommer att vara en viktig tillväxtfaktor för branschen generellt och vi ska arbeta för att ligga i framkant inom området. Bolaget ska ta fram en hållbarhetsrapport, för att tydligt påvisa vårt hållbarhetsarbete och hur det fortskrider. 

Vidareutveckla för maximerad resursanvändning 

Vi utvecklar vår produktionslinje, allt från digitalisering av tillverkningsritningar till högre automatiseringsgrad, för att ytterligare rationalisera materialanvändningen. 

Säkra framtida råvarutillgång 

Försöker etablera råvaruköp från hyggesfritt skogsbruk och påverka efterfrågan på densamma då den biologiska mångfalden troligen påverkas mindre vid virkesuttaget och ger större chans att företaget kan få tillgång till råvara (tydlig ekonomisk aspekt) om ca 50 år, p g a att hyggesfritt skogsbruk anses stå emot stormar, bränder och skadedjursangrepp, vilka alla kommer att vara mer vanligt förekommande p g a klimatförändringen.