Hälsosamt boende för dig och din familj!

NYHETER

28
maj

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ISOTIMBER HOLDING AB (PUBL)

OBS! I kallelse som gått ut i PoIT och DI har vi skrivit fel datum gällande avstämningsdag.
Vänligen notera att avstämningsdag är 19 juni.

Aktieägarna i Isotimber Holding AB (publ), 556748-4679, (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma onsdagen den 26 juni 2019, klockan 11.00, i Peak Region Science Parks lokaler på Akademigatan 3, Hus U i Östersund.

Anmälan m.m.
Rätt att delta i stämman har den som är registrerad som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 19 juni 2019 och har anmält sitt deltagande i stämman till bolaget dels senast klockan 12.00 torsdagen den 20 juni 2019. Anmälan görs till Bolaget per post på adress Isotimber Holding AB (publ), Odenskogsvägen 17 A, 831 48 Östersund eller via e-post till aktier@isotimber.se.

Aktieägare får vid stämman medföra högst två biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom på det sätt som anges ovan för anmälan om aktieägares deltagande vid stämman. Om aktieägare låter sig företrädas av ombud ska behörighetshandlingar i original kunna uppvisas vid stämman. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, antal aktier samt eventuella biträden eller ombud. Anmälan ska i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att delta vid bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd i god tid före den 19 juni 2019, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Val av en eller två protokollsjusterare.
 4. Prövning av om stämman blivit sammankallad i behörig ordning.
 5. Godkännande av dagordning.
 6. Framläggande av årsredovisning samt revisionsberättelse.
 7. Beslut angående
  a) fastställande av resultaträkning och balansräkning,
  b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen,
  c) ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören.
 8. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor.
 9. Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter.
 10. Val av
  a) styrelseledamöter,
  b) revisor.
 11. Beslut om ändring av bolagsordningen.
 12. Beslut om bemyndigande till emissioner.
 13. Stämman avslutas.

Ändring av bolagsordningen
Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om ändring av bolagsordningen vad gäller aktiekapitalgränser och införandet av ett omvandlingsförbehåll gällande preferensaktierna.

Bemyndigande till emissioner
Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att intill nästkommande årsstämma, bemyndiga styrelsen att kunna besluta om en eller flera nyemissioner. Bemyndigandet skall innefatta rätten att avvika från aktieägarnas företrädesrätt till teckning samt rätten att besluta om nyemission som betalas genom tillförande av kontanta medel, apport eller genom kvittningsrätt samt besluta om emission av konvertibler och teckningsoptioner. Beslut om nyemission med stöd av bemyndigandet skall medföra att aktiekapitalet maximalt ökas inom gränserna för bolagsordningens aktiekapitalgränser.

För giltigt beslut om att ge styrelsen bemyndigande fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.

Beslutsförslag till punkterna 8-12 i sin helhet samt årsredovisningen med revisionsberättelse kommer att finnas tillgängliga senast 2 veckor innan stämman hos bolaget på dess adress samt även sändas till aktieägare som så begär och uppger sin e-postadress eller postadress.

Östersund i maj 2019
Isotimber Holding AB (publ)
Styrelsen


Underlag till årsstämman:


You are donating to : Greennature Foundation

How much would you like to donate?
$10 $20 $30
Would you like to make regular donations? I would like to make donation(s)
How many times would you like this to recur? (including this payment) *
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
paypalstripe
Loading...