Aktieägarna i Isotimber Holding AB (publ), 556748-4679, (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma tisdagen den 5 maj 2020, klockan 11.00, i bolagets lokaler på Odenskogsvägen 17 A i Östersund.

Anmälan m.m.
Rätt att delta i stämman har den som är registrerad som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 28 april 2020 och har anmält sitt deltagande i stämman till bolaget dels senast klockan 12.00 onsdagen den 29 april 2020. Anmälan görs till Bolaget per post på adress Isotimber Holding AB (publ), Odenskogsvägen 17 A, 831 48 Östersund eller via e-post till aktier@isotimber.se.

Aktieägare får vid stämman medföra högst två biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom på det sätt som anges ovan för anmälan om aktieägares deltagande vid stämman. Om aktieägare låter sig företrädas av ombud ska behörighetshandlingar i original kunna uppvisas vid stämman. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, antal aktier samt eventuella biträden eller ombud. Anmälan ska i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att delta vid bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd i god tid före den 28 april 2020, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Val av en eller två protokollsjusterare.
 4. Prövning av om stämman blivit sammankallad i behörig ordning.
 5. Godkännande av dagordning.
 6. Framläggande av årsredovisning samt revisionsberättelse.
 7. Beslut angående a) fastställande av resultaträkning och balansräkning, b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, c) ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören.
 8. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor.
 9. Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter.
 10. Val av a) styrelseledamöter, b) revisor.
 11. Beslut om bemyndigande till emissioner.
 12. Stämman avslutas.

Bemyndigande till emissioner
Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att intill nästkommande årsstämma, bemyndiga styrelsen att kunna besluta om en eller flera nyemissioner. Bemyndigandet skall innefatta rätten att avvika från aktieägarnas företrädesrätt till teckning samt rätten att besluta om nyemission som betalas genom tillförande av kontanta medel, apport eller genom kvittningsrätt samt besluta om emission av konvertibler och teckningsoptioner. Beslut om nyemission med stöd av bemyndigandet skall medföra att aktiekapitalet maximalt ökas inom gränserna för bolagsordningens aktiekapitalgränser.

För giltigt beslut om att ge styrelsen bemyndigande fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna. Beslutsförslag till punkterna 8-11 i sin helhet samt årsredovisningen med revisionsberättelse kommer att finnas tillgängliga senast 2 veckor innan stämman hos bolaget på dess adress samt även sändas till aktieägare som så begär och uppger sin e-postadress eller postadress.

I anledning av företagets önskan att minimera risken för spridning av covid-19 har styrelsen beslutat:

 • Stämman hålls kortast möjlig.
 • Aktieägare i riskgrupp eller med symptom uppmanas att inte närvara fysiskt.
 • Rätten att rösta via fullmakt uppmuntras.
 • Ingen förtäring serveras.

Vänligen se bolagets hemsida för eventuella sena ändringar p g a myndighetsbeslut.


Östersund i mars 2020
Isotimber Holding AB (publ)
Styrelsen