Investerare

IsoTimber Holding AB (publ)

IsoTimber Holding AB (publ), 556748-4679, är ett publikt bolag med säte i Jämtlands län, Östersunds kommun.

Bolaget skall bedriva tillverkning, uppförande och försäljning av monteringsfärdiga trähus och byggsystem, äga och förvalta fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.

Aktieägare

Företaget är ett avstämningsbolag och företagets aktier är registrerade hos Euroclear Sweden AB, Sveriges värdepapperscentral. Det betyder att IsoTimbers aktiebok hanteras av Euroclear. Aktierna är inte upptagna till handel på någon reglerad marknad. Handel av aktien kan ske genom att en säljare och en köpare kommer överens om en köpeskilling, transaktionen hanteras sedan i enlighet med instruktion från säljarens och köparens respektive kontoförande institut (där aktieinnehavet är placerat). Då handel med aktierna inte förekommer på en reglerad marknad finns ingen reglerad aktiekurs, den bestäms mellan säljare och köpare i vart enskilt fall. Styrelsen har beslutat att skjuta upp beslutet om eventuell börsnotering till dess större omsättning uppnåtts.

Aktieägare som har frågor kopplade till sitt aktieinnehav, vänligen maila dem till aktier@isotimber.se för snabbast återkoppling.

 

Underlag till tidigare årsstämmor finns att ladda ned i dessa zip-filer:

Årsredovisning

Här är årsredovisningar för de senaste åren:

Bolagsordning

Aktuell bolagsordning återfinns här.

Finansiella händelser

Styrelse

Ordf. Janina Östling (f. 1972), Vattholma
Elisabeth Westberg (f. 1948), Stockholm
Stefan Andersson (f. 1956), Lund
Mikael Östling (f. 1974), Alsen
Ulrika Öst (f. 1979), Frösön

VD

Håvard Jegerstedt (f. 1967), Åre

Revisor

Ahrås & Aldefelt Revision AB
Bengt Ahrås, Auktoriserad revisor