Projektbeskrivning

IsoTimber om hälsosamt boende

Vår mission är att leverera ett hälsosamt boende. Då tänker vi t ex på en hälsosam inomhusluft, en utjämnad luftfuktighet, en bra ljudisolering, temperaturkomfort och en rogivande inomhusmiljö.

Utjämnad luftfuktighet – Trä är ett diffusionsöppet material, d v s absorberar fukt när det råder hög luftfuktighet i omgivningen, och avger fukt när det är torrt. Med andra ord fungerar trä som en buffert och ger ett behagligt inomhusklimat. Torr luft kan ge problem för personer med känsliga luftvägar, damm yr runt mer p g a att den lättare blir elektrostatiskt laddad, och damm kan bära kemikalier. Därför är det en fördel med en utjämnad luftfuktighet. Med vår diffusionsöppna konstruktion finns ingen fuktspärr i väggarna som riskerar att stänga inne fukt, utan fukten vandrar mot utjämning. Om man monterar ett ytskikt av trä in mot rummet, uppnår man den fuktbuffrande egenskapen och ett behagligare inomhusklimat.

Hälsosam inomhusluft – Det ställs emissionskrav på väggar i inomhusmiljö och vi har testat väggen enligt standarden ISO16000-9. Byggvarubedömningen är en organisation som granskar byggmaterial och enligt deras kriterium för en hälsosam inomhusmiljö, baserat på bland annat nämnda test, så får vi den högsta bedömningen – Rekommenderas. Bedömningen tar hänsyn till bl a flyktiga organiska föreningar, cancerogena ämnen och formaldehyd. Därför kan man vara trygg med inomhusluften i en byggnad med IsoTimber-stomme. Det är inte vanligt förekommande, men det finns dock personer som är överkänsliga mot terpener. Terpener är naturliga doftämnen och finns i ett mycket stort antal varianter, varav några återfinns i träd. Personer som är överkänsliga mot träterpener bör undvika att bygga med trä, särskilt barrträd.

Ljudisolering – Att väggen har en god ljudisolering bidrar positivt till den allmänna hälsan för de boende. Buller från utomhus, t ex trafik, kan medföra trötthet. I flerbostadshus ska man ta särskild hänsyn till att motverka ljudöverföring mellan lägenheter. Det är alltid en akustiker som godkänner en viss konstruktionslösning gällande akustik och det är projektspecifikt. Ett akustiktest enligt SS-EN-ISO10140-2 visade att IsoTimbers yttervägg dämpar låg- och högfrekventa ljud från utomhus särskilt bra, bättre än referenskurvan.

Temperaturkomfort – Det är relativt stor massa i väggen som vi tillverkar, den innehåller mycket trä. En stor massa medför en fördröjning av temperaturförändringen i ett rum vid snabba värmeväxlingar utomhus, temperaturvariationer jämnas ut. Förutom att det bidrar till en behaglig komfort, så ger det även en lägre energiförbrukning vid byggnadens driftsfas. Det här gäller även sten- och betonghus som har en hög massa. Byggblocken är monterade omlott för att inte skapa några genomgående skarvar och riskera luftläckage och därmed energiförlust under drift. Dessutom tejpas skarvarna och resultatet blir en lufttäthet som är högre än kravet för passivhus. Även det ger en temperaturkomfort.

Rogivande – Många människor upplever trä som rogivande, vilket vi gärna främjar genom att bygga mer i trä. Inte minst ger det många människor ro att veta att stommen till byggnaden har en lång livslängd och att den är en rejäl kolsänka under den tiden.