Projektbeskrivning

Miljöagenda

Hur IsoTimber bidrar till en hållbar miljö

Produktegenskaper som bidrar till att hålla ned miljö- och klimatbelastningen

Väggelementen består till största del av trä, 99 % i vår mest sålda väggdimension (300 mm). Trä är ett förnyelsebart (fossilfritt) byggmaterial. 

Byggblocken är designade för enkel montering, demontering och återmontering, vilket ger produkten en lång livslängd. Dessutom kan materialet återvinnas och uppgraderas till minst en ny produkt (träfiberskiva). Materialets långa livscykel och det kol som binds i träet gör att produkten blir en kolsänka. Viktigt är dock att koldioxidutsläppet vid återbruksstegen inte överskrider mängden inlagrat kol, för i det skedet mister materialet sin funktion som kolsänka. 

Konstruktionen kräver ingen plast, d v s branschens efterfrågan på fossilbaserad råvara reduceras. Likaså krävs ingen extra isolering. 

Byggblocken är monterade omlott och väggen får därmed inga genomgående skarvar, d v s får en god lufttäthet och minimerar energiförlust på grund av luftdrag och minimerar dessutom köldbryggor, vilket är en fördel för energiförbrukningen vid drift. 

Väggens massa bidrar till en värmetröghet för byggnaden och kan därför sänka energiförbrukningen i driftsfasen. 

Väggelementen levereras till byggplats med lastbil och vi beställer transporten med HVO100-diesel, vilket reducerar klimatpåverkan jämfört med fossilbaserad diesel. Men det finns inte alltid tillgång till drivmedlet och vi är medvetna om risken att det kan ha blandats ut med palmolja. Det är inte bra. Men vi har tolkat situationen som att vi inte har något bättre val idag. 

Transparens kring materielinnehåll och funktion genom registreringar och certifieringar 

Vi har registrerat produkten mot Byggvarubedömningen (BVB) för att visa kunderna innehållet i produkten och hur hållbar den är. Se bedömningsregler och mer information här (https://byggvarubedomningen.se/bedomningar/). Våra väggelement (IsoTimber Wall, BVB ID 136559) fick den totala bedömningen Rekommenderas (högsta betyg).

Produkten är registrerad med en digital byggvarudeklaration – eBVD. Ett branschgemensamt system för spårbarhet och digitalt flöde som underlättar för branschens aktörer att hitta lättillgänglig information om byggmaterial och dess innehåll. 

Resurseffektiv tillverkning 

Materialet utnyttjas effektivt genom att sågspånet förädlas till pellets, fönster- och dörrurtag återanvänds i väggarna och den väldigt låga andel formateringsspill som uppstår går till ett fjärrvärmeverk. Det bildas med andra ord minimalt med spill i produktionen. 

Elen till produktionen är 100 % förnyelsebar, vilket ger ett väldigt lågt koldioxidutsläpp. 

Krav på underleverantörer 

Vi ställer krav på att råvaran ska komma från hållbart skogsbruk, vara FSC-märkt eller bättre, där man tar hänsyn till biologisk mångfald. 

Forskning och utveckling för att reducera vår miljö- och klimatbelastning 

Vi prioriterar att vara innovativa och utveckla produkten samt verksamheten genom forskningssamarbeten för att med kunskap och tester ytterligare få möjlighet att reducera vår belastning på miljön. Se våra nuvarande och tidigare utvecklingsprojekt och samarbetsprojekt i separata länkar. 

Omvärldspåverkan i hållbarhetsfrågor

Vi medverkar på olika arenor för att visa att vi står bakom att branschen gemensamt måste stärka sitt hållbarhetsarbete och att vi tillsammans kan hitta sätt att göra det. Några exempel är; 

– Naturens rättigheter – en bok som vi hjälpt till att sponsra för att den skulle bli verklighet. Den lyfter en intressant aspekt, kan naturen få egen juridisk rättighet att försvara sin egen existens? 

– Uppsala klimatprotokoll agerar i samverkan för att påskynda samhällets omställning. Vi är inte medlem här, men vi deltar i diskussionerna i undergrupperna Bygga mer i trä och Byggmaterialgruppen. 

Vad vi arbetar för att uppnå

Certifieringar för att ytterligare tydliggöra produktens egenskaper 

Vi planerar att certifiera produkten mot BASTA och Sunda Hus, samt en av världens tuffaste produktmärkningar gällande hållbarhet: Cradle to Cradle (C2C). 

Ett viktigt mål är även att ta fram en EPD (miljövarudeklaration) som tydligt visar t ex vårt utsläpp av växthusgaser. Resultatet kommer också att påvisa var vi måste fokusera för att bli bättre. 

Reducera vår miljö- och klimatbelastning inom områdena: 

  • Materielinnehåll 

Att få till 100 % fossilfria byggblock skulle vara en stor framgång. Kanske kan det vara görbart genom ett av de projekt vi deltar i (100 % fossilfritt) där ett nytt biobaserat lim ska testas. Notera dock att vi inte planerar att byta ut skruven i väggelementen i närtid, varför väggelementen fortsatt inte blir helt fossilfria om än mer fossilfria vid byte till biobaserat lim. 

Byggtejpen som används för att täta skarvarna i väggelementen utgör en bråkdel av den totala vikten. Men vi skulle gärna hitta en fossilfri och miljövänlig lösning som klarar beständighets- och kostnadskraven, samt fortsatt är enkel att använda. 

Vårt mål är att nå en helt cirkulär produkt, vilket betyder att materialet i slutänden skall kunna återgå till naturen utan att skada den, samtidigt som produkten/materialets livscykel är så lång att ny skog hinner växa upp och materialet därmed utgör en kolsänka. 

  • Transport 

Tunga transporter går inte att undvika i vår verksamhet och vi ser fram emot den dag vi kan beställa transporter som går på el för att reducera vår klimatbelastning. Vi uttrycker gärna vårt behov för att påverka till en skyndsam omställning av fordonsflottan. 

Vi skulle gärna delta i ett projekt som undersöker möjligheten för oss att transportera våra leveranser med tåg. Med analys av om det är praktiskt görbart logistiskt, och om det reducerar koldioxidutsläppet och till vilken ekonomisk kostnad i så fall? 

  • Råvaruuttag 

Det hållbara skogsbruk som bedrivs i Sverige är mycket viktigt, och vi tycker även att det är intressant med kontinuitetsskogsbruk, d v s att avverka utan att kalavverka (trakthyggesbruk), då den biologiska mångfalden sannolikt påverkas mindre vid virkesuttaget. Samt att teorier pekar på att hyggesfritt skogsbruk kan stå emot stormar, bränder och skadedjursangrepp bättre, vilka alla kommer att vara mer vanligt förekommande p g a klimatförändringen. Vi har påbörjat ett samarbete med Plockhugget AB och vill gärna utveckla det till ett första konkret projekt, d v s att tillverka en stomme till kund med virke från dem. 

Vi planerar ett projekt där vi vill utreda möjligheten att använda återbrukat virke i väggblocken. 

Vidareutveckla produktionslinjen för maximerad resursanvändning 

Vi planerar att utveckla vår produktionslinje så att vi tar hänsyn till fönster- och dörrurtag redan vid tillverkningen av blocken för att ytterligare rationalisera materialanvändningen. 

IsoTimber Wall (BVB ID 136559)

IsoTimber Wall (BVB ID 136559)