Projektbeskrivning

Social agenda

Hur IsoTimber bidrar till ett socialt hållbart samhälle

Bra arbetsvillkor gynnar integration 

Att ha en säker och bra arbetsmiljö är viktigt för oss och vår arbetsplats är ett bra ställe för integration, vi kommer från många olika länder. 

Vi är tillmötesgående och anpassar arbetssituationen när någon behöver det för sin hälsa, såväl psykiskt som fysiskt. 

Bolaget är anslutet till Trä och Möbelföretagen (TMF) och följer träindustrins kollektivavtal. Ledningen har haft ett nära och bra samarbete med GS-facket sedan start. 

Hållbarhet ökar personalens egen möjlighet att påverka 

På initiativ av personalen har vi bildat en hållbarhetsgrupp. Det ökar den interna medvetenheten kring hållbarhetsfrågor, den egna påverkansmöjligheten och förbättrar verksamheten. 

Extern samhällspåverkan socialt 

Vi försöker bidra till ett externt socialt hållbart engagemang per år med syfte att stärka vårt lokala samhälle. Vi har t ex arbetat ideellt för en lokal musikfestival och bidragit med restmaterial för att bygga upp en ’telefonkiosk’ inomhus i en lokal där olika småföretag jobbar i en öppen kontorsmiljö och de behövde en avskild plats att ta telefonsamtal på. 

Vad vi arbetar för att uppnå

Jämställdhet på arbetsplatsen 

Tre ledamöter av fem är kvinnor i styrelsen, varav ordföranden är kvinna. I personalstyrkan är vi dock bara 17 % kvinnor, en alldeles för låg nivå som vi vill förbättra eftersom vi tror att jämlika företag mår och går bäst. 

Tydliggöra de globala hållbarhetsmålen 

All personal har tillsammans identifierat att vi bidrar till tretton av de sjutton globala hållbarhetsmålen. Nu ska hållbarhetsgruppen tydliggöra vilka av de globala hållbarhetsmålen som bolaget ska fokusera på och kommunicera det både internt och externt. 

Formellt införa socialt ansvarstagande i riktlinjerna 

Med den starka värdegrund som sitter i våra väggar så värnar vi såklart mänskliga rättigheter. Vi ska skriva in dem och andra socialt ansvarstagande krav i våra riktlinjer och ta fram en uppförandekod.