Projektbeskrivning

IsoTimber om cirkulär ekonomi

IsoTimbers byggblock har en unik design anpassad för cirkulär ekonomi. De ger både en bärande och isolerande vägg av trä, vilket eliminerar behovet av isolermaterial och plastfolie i väggen. En enkel konstruktion med få material, till skillnad från en konventionell vägg som är sammansatt av många material, vilka ofta inte kan återgå till naturen. De robusta byggblocken är enkla att montera och demontera, vilket är mycket gynnsamt för återbruk.

I en cirkulär ekonomi är alla produkter och material designade för att ingå i kretslopp. Vår produkt, ’IsoTimber väggelement’, bör kunna återbrukas minst en gång, och produktmaterialet bör därefter kunna uppgraderas till minst ett annat användningsområde (ny produkt). Väggelementets troliga livslängd är dock så lång att vi inte kan påvisa den tänkta kedjan idag. Vi ser det dock som fullt möjligt att produkten/materialet kan cirkulera genom flera användningssteg (kaskader), först genom återbruk och sedan återvinning, för att slutligen gå till energiutvinning i till exempel ett fjärrvärmeverk. Ett litet test har genomförts, där en Attefallsbyggnad monterades på en byggplats för att sedan monteras ned och återmonteras på ny ort, vilket skedde utan problem. Förutom väggelementen så återbrukades då även takkassetter och golvbjälklag. Att i nästa steg mala ned byggblocken och använda dem som råvara till träfiberskivor torde vara görbart enligt standardförfarande och likaså att utvinna energi som sista steg.

Enligt oss är det viktigt att hitta ett 100 % biobaserat lim så att själva byggblocken bara består av förnyelsebara material. Skruvarna i väggarna tänker vi att man återbrukar i första hand och återvinner i annat fall. Resten av materialet i väggen har vi som mål att det ska kunna återgå till naturen som ett allra sista steg efter en lång kaskadanvändning. Det jobbar vi för att hitta lösningar på.

Ju längre användningstid av produkten/materialet och ju fler användningsområden som förlänger materialets totala livslängd, bidrar till en längre kolbindningstid, vilket gynnar klimatet. Materialets totala livslängd i det här fallet måste överstiga 110 år för att räknas som en kolsänka, då det är genomsnittsåldern för träd att växa upp i Sverige. Dessutom får inte det totala utsläppet av växthusgaser från de olika bearbetningsstegen av produkten/materialet överstiga den mängd kol som binds i materialet. Det gäller hela livslängden: råvaruuttag – tillverkning – bruk och återbruk – vidareförädling – råvaruåterförsel till naturen. Tack vare att råvaran utgjort en funktion, en nytta, för samhället under lång tid, samtidigt som motsvarande mängd råvara vuxit upp på nytt och bundit lika stor mängd koldioxid under tiden, så innebär det att produkten/materialet varit en reell kolsänka och därmed gynnsam för både samhället och klimatet.

För att vara en del i en cirkulär ekonomi så tänker vi att verksamheten måste fungera långsiktigt i samverkan med det kretslopp vi ingår i. Till exempel gäller det att använda förnyelsebara råvaror och att ta hänsyn till det lokala ekosystemet vid uttaget så att det inte skadas, till exempel bevarande av biologisk mångfald. Även om den svenska skogsbruksmodellen av många anses hållbar, så är vi också intresserade av kontinuitetsskogsbruk. Detta sätt att bruka skogen verkar kunna reducera påverkan på det lokala ekosystemet ytterligare och dessutom ge större motståndskraft mot påverkan av kommande klimatförändringar (angrepp av granbarkborrar, stormar, bränder, skyfall). Vi har som mål att förbättra vår logistik så att virkesuttaget sker närmare vår fabrik och att hitta en lösning så att vi kan använda plywood tillverkad av svensk skog och fossilfritt lim. Men det finns ytterligare aspekter för oss som tillverkare att ta hänsyn till, att hålla nere vattenförbrukning till exempel och även att analysera hur vår verksamhet påverkar socialt hållbara aspekter i vår påverkansmiljö.

Cradle to Cradle (C2C) eller ’vagga till vagga’ på svenska, är den princip vi tycker bäst beskriver det vi vill uppnå inom cirkulär ekonomi. Läs om principen här engelska): https://www.c2ccertified.org/  Genom denna certifiering ges vi möjlighet att påvisa hur långt vi kommit i vår process och triggas att arbeta för att nå högsta nivå. Ett av IsoTimbers mål är att certifiera vårt väggelement enligt Cradle to Cradle. Som ett steg på vägen ska vi ta fram en komplett miljövarudeklaration (EPD). Miljövarudeklarationen hjälper oss också att identifiera var vi har störst klimatbelastning och pekar ut vad vi bör fokusera på för att mest effektivt reducera våra utsläpp.

Det är komplext att uppnå en cirkulär ekonomi, men det är viktigt för oss, och vi är intresserade av att ta del av nya kunskaper inom hållbarhet och anpassa våra riktlinjer efter bästa förmåga.